รายงานการใช้บริการ ประจำปี พ.ศ.

จำนวนผู้ป่วยนอก (คน)

จำนวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ย/วัน

จำนวนผู้ป่วยใน (คน)

จำนวนผู้ป่วยในเฉลี่ย/วัน

อันดับโรคผู้ป่วยนอก ปี

อันดับโรคผู้ป่วยใน ปี

แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลระนอง(พ.ศ.2561 – 2563)

1) วิสัยทัศน์ “โรงพยาบาลคุณภาพและเสริมสร้างสุขภาพด้วยการแพทย์ผสมผสาน”
2) พันธกิจ
1) พัฒนาคุณภาพบริการทางการแพทย์และใช้การแพทย์ผสมผสานในการดูแลรักษาผู้ป่วย
2) จัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสภาพ
3) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากร
4) การจัดการความรู้ในการพัฒนางานและองค์กร
5) พัฒนาเครือข่ายสุขภาพทุกภาคส่วน
3) เป้าประสงค์
1) ลดภาวะแทรกซ้อนและการเสียชีวิตในโรคที่สำคัญ
2) ลดการเจ็บป่วยรายใหม่ในโรคที่สำคัญ
3) ผู้ป่วยในโรคสำคัญมีสุขภาพดีขึ้นจากการดูแลรักษาด้วยแพทย์ทางเลือก
4) ผลลัพธ์ด้านการจัดการสุขภาพของตนเองของประชาชนในเครือข่ายดีขึ้น
5) ผลลัพธ์จากการบริหารจัดการทรัพยากรดีขึ้น
6) ผู้ใช้บริการไว้วางใจ พึงพอใจ
7) ผลลัพธ์ด้านการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังดีขึ้น
4) กลยุทธ์
1) พัฒนาคุณภาพบริการสู่ความเป็นเลิศ
2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร
3) พัฒนาศักยภาพบริการปฐมภูมิและภาคีเครือข่าย
4) พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีคุณภาพ
5) ค่านิยม (Core Values) “คุณภาพในงานประจำ ทำงานเป็นทีม เน้นความปลอดภัย”

ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลระนอง


Leave day
ลงวันลาออนไลน์

E-Document
ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิก

Workload
บันทึกภาระงาน(ศูนย์คอมพิวเตอร์)

Salary check
ตรวจสอบเงินเดือน