ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ ร.พ.ระนอง

เพื่อ ความสะดวก ของท่าน

 • ลดการเดินทาง
  ไม่เสียเวลาเดินทางมาเพื่อจัดทำเวชระเบียนผู้ป่วยใหม่ที่โรงพยาบาล
 • ลดความแออัดของโรงพยาบาล
  ผู้ป่วยไม่ต้องรอทำเวชระเบียนใหม่ที่โรงพยาบาล
 • ตรวจสอบได้ด้วยตนเอง
  ผุ้ป่วยสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง ที่นี่
 • นัดคิวออนไลน์ 24 ซ.ม.
  เมื่อผู้ป่วยลงทะเบียนสำเร็จ สามารถนัดคิวออนไลน์ได้เลย ที่นี่

ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่